Paluu alkuun

 

Kirjallisuus

 

Ahvenniemi, P. 1997. Uusi kotimainen Kulta on kaunis ja aikainen. Maatilan Pirkka Nro 2 / 1997: 47 - 48.

Asetus korkealaatuisen siemenaineiston tuottamisesta maatalouden tutkimuskeskuk- sessa. Suomen Asetuskokoelma N:o 180 / 76: 400 - 401.

Asetus ruokaperunasta. Ibid. N:o 291 / 70: 605 - 606.

Asetus siementavaran varustamisesta virallisella todistuksella ja lyijykkeellä. Ibid.N:o 371 / 37: 790.

Asetus valio - ja laatusiemenen vaatimuksista. Ibid. N:o 892 / 49: 1297 - 1298.

Elomaa, A. 1978. Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunta 1923 - 1956. Maatalo- uden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898 - 1978. Helsinki 1978: 58 - 70.

Hassi, A. 1991. Miten eri perunalajikkeet kestävät mop - top - virusta. Koetoim. ja Käyt. 48 / 1991: 40.

Hogen Esch, J.A., Nijdam, F.E. ja Siebeneick, H. 1955. Niederländischer Kartoffelatlas.
H. Veenman & Zonen Wageningen.

Hämeen Sanomat 1991. Osmo syntyi parvekkeella. Hämeen Sanomat 12. 4. 1991: 1 p.

Joy, P. 1985. Hankkijan Tanu - peruna. Siemenjulkaisu 1985: 171 - 173.

Kasvilajikelautakunta 1995. Kasvinjalostajanoikeuden ja kasvilajikkeiden nimen rekiste- röinti. Kasvilajikelautakunnan Tiedotteita 1995 /3: 2 - 4.

Korpinen, E. 1954. Perunalajikkeiden tuntomerkeistä. Pellervo N:o 18 / 1954: 840 - 844.

- 1955. Eräitä perunalajikkeiden tuntomerkkejä. Siemenviljelijäin Liitto r.y., moniste: 4 p.

Koskenmäki, V.1994. Kasvinjalostus yritystoiminnaksi. Kylvösiemen Nro 1-1994: 15 - 16.

Laki kasvinjalostajanoikeudesta. Suomen Säädöskokoelma N:o 789 / 92: 2141 - 2147.

Laki kasvinjalostuslaitoksesta. Ibid. N:o 1320 / 93: 3491 - 3492.

Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä. Suomen Asetuskokoelma N:o 896 / 77: 1711 - 1712.

Laki siemenkauppalain 3 ja 4 §: n väliaikaisesta muuttamisesta. Suomen Säädöskokoelma N:o 1344 / 96: 3868.

Laki Siemenperunakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Ibid. N:o 573 / 02: 3327 - 3328.

Laki Siemenperunakeskuksesta. Ibid. N:o 1406 / 95: 3219 - 3220.

Laki siementavarain maahan tuonnista, maasta viennistä ja kaupasta. Suomen
Asetusko-koelma N:o 148 / 37: 378 - 381.

Laki siementavaran kaupasta. Suomen Asetuskokoelma N: o 669 / 75: 1317 - 1320.

Laurila, V. 1933. Maamme yleisimmät perunajalosteet. Valt. Maatal. koetoim. Julk. 54: 1 - 29.

- 1938. Koti - ja ulkomaisia perunajalosteita vertailevissa kokeissa maatalous- koelaitoksen kasvinjalostusosastolla vuosina 1932 - 37. Ibid. 101: 1 - 55.

Linkola, O. 1978. Maataloudellisen koetoiminnan alkuvaiheita Suomessa. Maatalouden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898 - 1978. Helsinki 1978: 7 - 30.

Maa - ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus 1994. Lajikkeet kesällä 1994 maa- seutuelinkeinopiireittäin ( % ). Tilasto:19 p.

- 2000. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1996 - 1999 (%).
Ibid. 2000: 112 - 113.

Maaseudun Tulevaisuus 1956. Urjalalainen pienviljelijä menestyksellisenä perunanjalos- tajana. Maaseudun Tulevaisuus 27. 10. 1956.

- 1960. Herkkuperunayhdistys perustettu. Ibid. 17. 11. 1960.

Maatalousministeriön päätös siemenperunan laatuvaatimuksista. Suomen Asetuskokoel- ma N:o 665 / 46: 1085 - 1086.

Maataloushallitus 1956. Tärkeimpien perunalajikkeiden viljelylaajuudesta vuonna 1955. Maataloustilastollinen Kuukausikatsaus N:o 5 / 1956: 22 p.

- 1966. Tärkeimpien vilja - , herne - ja perunalajikkeiden viljelylaajuudet vuon- na 1965. Ibid. N:o 2 / 1966: 23 - 37.

Maatalousseurojen Keskusliitto 1933. Viljelyskasvien yleislaatujen määrääminen (standardisoiminen). Maatalousseurojen Keskusliiton Julkaisuja N:o 187: 50 - 54.

Maatilahallitus1977. Tärkeimpien vilja - , herne - ja perunalajikkeiden viljelylaajuudet vuon- na 1976. Ibid. N:o 2 / 1977: 56 - 64.

- 1982. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1982. Ibid. N:o 12 /1982: 399 - 421.

- 1985. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1985. Ibid. N:o 10 / 1985: 324 - 342.

- 1988. Peruna - ja hernelajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1988, 1985, 1982, 1979, 1976 ( %). Ibid. N:o 9 / 1988: p. 27.

- 1992. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1982, 1985, 1988, 1991 ( % ). Maatilatilastollinen vuosikirja 1991: 115 - 116.

Manner, R. 1965. Pito - peruna. Maatalous ja koetoiminta XIX: 140 - 146.

Multamäki, K. ja Kaseva, A. 1987. Kotimaiset lajikkeet. Maatalouden tutkimuskeskus, Tiedote 11 / 87: 8 p.

Paavilainen, K. 1995. Esitutkimus satunnaisesti monistetun polymorfisen DNA: n (RAPD)käyttömahdollisuuksista perunan lajiketunnistuksessa. Pro gradu - tutkielma, Helsingin yliopisto, Kasvintuotantotieteen laitos, Maaliskuu 1995: 80 p. , liit- teitä.

Pesola, V. A. 1942. Veikko Laurila * 23. 7. 1908 - t 25. 9. 1941. Maatal. tiet. aikak. 14: 73 - 79.

- 1948. Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosasto 25 - vuotias. Koetoim. ja Käyt. N:o 3, 1948: 4 p.

Pietilä, L. 1996. Satu on kotimainen perunalajike yleiskäyttöön. Ibid. N:o 53, 1996: 41.

Pohjanheimo, O. 1953. Jaakko ja Peippo - perunat. Ibid. N:o 4, 1953: 2 - 3.

- 1961 a. Uusi kotimainen ruokaperunalajike. Ibid. N:o 2 / 1961: 1.

- 1961 b. Uusi kotimainen teollisuusperunalajike. Ibid. N:o 2 / 1961: 7.

- 1961 c. Piilevinä esiintyvistä virustaudeista perunalajikkeissa.
Maatalous ja Koetoiminta XV, 1961: 242 - 250.

- 1991 a. Jaakko - perunan ( Jaakonperunan ) historiasta. Käsikirjoitus 6.2.1991: 4 p.

- 1991 b. Osmo-peruna. Käsikirjoitus 6.2.1991: 13 p.

Prusila, M. 1989. Suomalaisten perunalajikkeiden lajiketuntomerkit. Kasvinviljelytiede pro gradu - työ, Helsingin yliopisto 1989: 75 p., liitteitä.

Rajaoja, R. 1976. Yhteenveto tärkkelysperunalajikkeista. Suomen Perunaseura, Talvise- minaari - 76: 2 p.

Ravantti, S. 1972. Suomessa viihtyvät perunalajikkeet jalostettava meidän viljelyoloissam- me. Maaseudun Tulevaisuus 13.1.1972: 1 ja 10.

- 1978. Sanna - peruna. MTTK, Kasvinjalostuslaitos. Tiedote No 6:1 - 24, liit- teitä.

Ruippo. J. 1988. Murtuuko Saturnan monopoliasema ?. Tärkkelysperuna N:o 3 / 1988: 13 - 15.

Ruokaperuna - asetus. Suomen Säädöskokoelma N:o 356 / 84: 730 - 733.

Saksa, P. J. 1955. Maamme perunalajikkeiden viljelylaajuus ja viljelyalueet. Maatal. tiet. aikak. 27 / 1: 41 - 52.

Sauli, J. O. 1920. Tavallisimmista viljelykasvilaaduista, niiden ominaisuuksista ja sopivuu- desta meillä. Siemenjulkaisu 1920: 110 - 133.

- 1930. Selostus Tammiston uusimmista kauppaan lasketuista jalosteista. Ibid.1930: 181 - 183.

- 1938. Hankkijan kasvinjalostuslaitoksen alkuvaiheista. Ibid. 1938: 29 - 32.

Siemenkauppalaki 1993. Suomen Säädöskokoelma N:o 233 / 93: 501 - 505.

Siemenkauppalaki. 2000. Ibid. N: o 728 / 2000: 1899 - 1907.

Siemenperunakeskus. Mainos H & K Oy / Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy

Snell, K. 1932. Kartoffelsorten. Paul Parey, Berlin 1932: 125 - 140.

Sontag, T. , Salovaara, H. ja Ulvinen, O. 1985. PAG electrophoregrams of six Finnish potato cultivars. Maatal. tiet. aikak. Vol. 57 / 1985: 147 - 154.

Stegemann, H. ja Loeschcke, V. 1976. Index Europäischer Kartoffelsorten / Index of European Potato Varieties. Mitt. Biol. Bundesanst. Land Fortwirtsch., Berlin - Dahlem. Heft 168: 215 p.

Stegemann, H. ja Schnick, D.1982. Index 1982 Europäischer Kartoffelsorten / Index 1982 of European Potato Varieties / Indice 1982 de Variedades Europeas de Papas. Mitt. Biol. Bundesanst. Land Fortwirtsch., Berlin - Dahlem. Heft 211: 219 p.

Sveriges potatisodlarens riksförbund och Samarbetskommitten för potatisförsöksverk- samheten 1958. Svensk sortlista för potatis 1958. Kristianstad 1958: 1 - 25.

Ulvinen, O. 1962. Havaintoja perunalajikkeiden itämistaipumuksista normaalia lämpimäm- missä varasto - oloissa. Koetoim. ja Käyt. n:o 4 / 1962, eripainos: 3 p.

- 1969. Tärkeimpien perunalajikkeittemme tunnistaminen. Kylvösiemen N:o 3 / 1969: 11 - 19.

- 1973. Tärkeimpien perunalajikkeittemme tunnistaminen. Ibid. N:o 3 / 1973, eripainos: 10 p.

- 1983. Siemenperunan viljelyn kehitys nykyisen siemenkauppalain voimassaoloaikana. Tärkkelysperuna N:o 1 / 1983: 22 - 25.

- 1990. Piirteitä 70 - vuotistaipaleelta. Valtion siementarkastuslaitos 70 vuot- ta, Helsinki 1990: 7 - 22.

UPOV 1986. Guidelines for the conduct of tests for distinctness, homogeneity and stability: Potato ( Solanum tuberosum L. ). UPOV / TG / 23 / 5, 1986-11-21: 27 p.

Valtioneuvoston päätös siementavaran varustamisesta virallisella todistuksella ja lyijyk- keellä. Suomen Asetuskokoelma N:o 279 / 34: 590.

Valtion siementarkastuslaitoksen toimintakertomukset 1975 / 76 - 1982 / 83. Maatalous- hallituksen / Maatilahallituksen tiedonantoja N:ot 385 - 407 (välillä).

Valtion siementarkastuslaitos 1963. Tunnetko perunalajikkeesi ? Kylvösiemen n:o 3 / 1963: 7 - 10.

Valtion siementarkastuslaitos 1.7.1983 - 30.6.1988. Helsinki 1990: 98 p.

Valtion siementarkastuslaitos / Kasvintuotannon tarkastuskeskus Siementarkastusosas- to 1.7.1988 - 30.6.1993. Loimaa 1994: 80 p.

Varis, E. 1970. Valtti - peruna. Siemenjulkaisu 1970: 163 - 164.

- 1975 a. Hankkijan Timo - peruna. Ibid. 1975: 163 - 166.

- 1975 b. Hankkijan Tuomas - peruna. Ibid. 1975: 167 - 169.

- 1979. Siemenperunan fysiologinen ikä ja idättäminen. Käytännön Maamies 3 / 79: 31 - 33.

Viikkosanomat 1955. Oskari Kytölän suurtyö: Kolme uutta kotimaista perunajalostetta. Viikkosanomat N:o 48: 6 - 7.

Yllö, L. 1964. Kotimaiset perunalajikkeet. Koetoim. ja Käyt. N:o 7 / 1964: 10.