Paluu  

Kirjallisuus

Annala, V. 1955. Osuustoiminta maataloutemme kohottajana. 2. Kasvinjalostustoiminta. Keskusosuusliike Hankkija Helsinki 1955: 308 - 345.

Asetus siementavaran varustamisesta virallisella todistuksella ja lyijykkeellä. Suomen Asetuskokoelma N:o 371 / 37: 790.

Asetus valio - ja laatusiemenen vaatimuksista. Ibid. N:o 892 / 49: 1297 - 1298.

Auramo,V. 1938. Kasvinjalostusaineistoa keräämässä. Siemenjulkaisu 1938: 33 - 36.

Baker, R. J. 1984. The history of wheat breeding in Canada. November 1984 - Farm Light and Pover: 23 - 24.

Eliasson, S. ja Hellbo, E. 1959. Beskrivande Rikssortlista. Statens jordbruksförsök, Särtryck och småskrifter nr 117: 83 p.

Elomaa, A. 1978. Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunta 1923 - 1956. Maatalouden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898 - 1978. Helsinki 1978: 58 - 70.

Halkilahti, A. 1985. Siemenviljan lentonokisuus. Maatil. hall. Tied. N:o 402: 38 - 42.

- 1991. Siemenlevintäiset kasvitaudit viljalajikkeissa. Koetoim. ja Käyt. 48: 3 - 4.

Hasselblatt, E. 1922. Några undersökningar över i Finland odlade höstveten och möjligheten att från densamma genom linjeurval uppdraga värdefullare sorter. Tidskrift för Finlads Svenska Lantmän 4 årg. 1922, N: 8: 97 - 104, N: 9:118 - 121.

Hovinen, S. ja Varis, E. 1975. Hankkijan Ulla - kevätvehnä . Siemenjulkaisu 1975: 142 - 143.

Huttunen, E. 1938. Kasvinjalostus ja vehnän leivonta-arvo. Ibid. 1938: 121 - 131.

- 1946. Tammiston uusimmat kauppaan lasketut jalosteet. Ibid. 1946: 125 - 129.

- 1955. Teräkevätvehnä. Ibid. 1955: 113 - 114.

Juuti, T. 1980 a. Hankkijan Taava - kevätvehnä. Ibid. 1980: 115 - 117.

- 1980 b. Hankkijan Tapio - kevätvehnä. Ibid. 1980: 118 - 1919.

- 1985. Hankkijan Ilves - syysvehnä. Ibid. 1985: 150 - 152.

- 1990 a. Otso - syysvehnä. Ibid. 1990: 81.

- 1990 b. Heta - kevätvehnä. Ibid. 1990: 82 - 83.

- 1994 a. Manu - aikainen, satoisa ja lujakortinen laatuvehnä. Koetoim. ja Käyt. 51 / 1.11.1994: 1 p.

- 1994 b. Mahti - uusi , satoisa ja sakovarma kevätvehnälajike. Kylvösiemen Nro 3 - 4 1994: 25 - 26.

- 1996. Mahti - kevätvehnä. Boreal Tiedote 4 / 96: 11 s. , liite.

Karjalainen, R. 1985. Host- pathogen interaction between spring wheat and Septoria nodorum with reference to resistance breeding. Maatal. tiet. aikak. 57: 1 - 66.

Kasvilajikelautakunnan tiedotteita 1994: 1. I. Kasvinjalostajanoikeuden ja kasvilajikkeen nimen rekisteröinti: 3 - 4.

Kivi, E. 1963. Domestic plant breeding for improvement of cereal varieties in Finland. Acta Agralia Fennica 100,3: 1 - 37.

- 1967. Kevätvehnän vapaapölytys. Kylvösiemen N:o 4 / 1967: 23 - 25.

- 1968. Syksyn sakoluku kevään kaavailuissa. Pellervo N:o 7 / 1968: 413 - 415.

- 1969. Main features of agricultural plant breeding in Finland. Reprint from Peat and Plant News Vol. 1, No 4: 45 - 53.

- 1970. Ruso ja Veka - uudet kevätvehnälajikkeet. Siemenjulkaisu 1970: 151 - 157.

- 1971. Uusi Veka - kevätvehnä - laatuvehnä voimaperäiseen viljelyyn. Hankkijan saroilta 17 / 2: 2.

- 1972. Lajiketilanteen muuttuva kuva. Ibid. 18 / 1: 2.

Kivimäki, E., Sontag - Strohm, T. ja Salovaara, H. 1991. Neljän kevätvehnälajikkeen lajike- erien teollinen leivontalaatu. Helsingin yliopisto, Elintarvikekemian ja - teknologian laitos: Tutkimusraportti: 28 s. , liitteitä.

Korpinen, E. 1938. Viljelyskasvien laadunmääräämistavoista. Maatal. tiet. aikak. 10: 49 - 66.

- 1939. Jyvien fenolikäsittely vehnän aitousmääräyksissä. Suomen Kemistilehti XII: 67 - 68.

- 1941. Kevätvehnän morfologisista ominaisuuksista. Maatal. tiet. aikak. 10: 145 - 164.

- 1953. Vehnälajikkeiden tuntomerkeistä. Pellervo 1953: 715 - 718.

- 1956. Kevätvehnälajikkeiden tuntomerkeistä. Maatal. tiet. aikak. 28: 84 - 89.

- 1957. Viljojen lajiketuntomerkeistä. Pellervo 1957: 768 - 781.

- 1964. Variety testing of winter and spring wheat. Proc. Int. Seed Test. Ass. Vol 29 (1964) No. 4: 795 - 802.

Koskenmäki, V.1994. Kasvinjalostus yritystoiminnaksi. Kylvösiemen Nro 1-1994: 15 - 16.

Köylijärvi, J. 1965. Kevätkylvöihin valmistautuminen. Pellervo N:o 6 / 1965: 248 - 250.

- 1970. Kevätvehnän lajiketilanne muuttumassa. Katsaus Lounais - Suomen koeaseman tuloksiin 1960-1970. Koetoim. ja Käyt. N:o 12 / 1970: 1 p.

- 1981. Viljelyvarmuus lajikevalinnan tavoitteena. Kylvösiemen 1 / 1981: 31 - 37.

- 1991. Lajikevalikoimat uudistuvat. Ibid. 2 / 91: 4 - 9.

Laki kasvinjalostajanoikeudesta. Suomen Säädöskokoelma N:o 789 / 92: 2141 - 2147.

Laki kasvinjalostuslaitoksesta. Ibid. N:o 1320 / 93: 3491 - 3492.

Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä. Suomen Asetuskokoelma N:o 896 / 77: 1711 - 1712.

Laki kotimaisen siementuotannon edistämisestä vuosina 1955 - 1959. Ibid. N:o 51 / 55: 181 - 182.

Laki siemenkauppalain 3 ja 4 §: n väliaikaisesta muuttamisesta. Suomen Säädöskokoelma N:o 1344 / 96: 3868.

Laki siementavaran kaupasta. Suomen Asetuskokoelma N: o 669 / 75: 1317 - 1320.

Lappalainen, A. - L. 1986. Suomalaisten syysvehnälajikkeiden tuntomerkit. Pro gradu - työ. Helsingin yliopisto, kasvinviljelytieteen laitos. 129 s., liitteitä 8.

Laurila, V. 1933. Eräiden syys - ja kevätvehnälaatujemme leivontakelpoisuudesta. Maa N:o 12: 4 p.

Lehtinen, M. 1995. Elekroforeesi vehnän lajiketunnistuksessa. Insinöörityö, Turun teknillinen oppilaitos 67 s., liitteitä.

Linja - aho, M. 1955. Syysvehnä. Siemenjulkaisu 1955: 20 - 27.

Linkola, O. 1978. Maataloudellisen koetoiminnan alkuvaiheita Suomessa. Maatalouden tutkimuskeskuksen kahdeksan vuosikymmentä 1898 - 1978. Helsinki 1978: 7 - 30.

Maa - ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus 1994. Lajikkeet kesällä 1994 maaseutuelinkeinopiireittäin ( % ).
Tilasto:19 p.

- 1997. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet 1988, 1991, 1994 ja 1996 (%). Maatilatilastollinen vuosikirja 1997: 108 - 109.

- 2000. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1996 - 1999 (%). Ibid. 2000: 112 - 113.

Maataloushallitus 1966. Tärkeimpien vilja - , herne - ja perunalajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1965. Maataloustilastollinen Kuukausikatsaus N:o 2 / 1966: 23 - 27.

Maatalousseurojen Keskusliitto 1931. Viljelyskasvien standardisoiminen. Maatalousseurojen Keskusliiton Julkaisuja N:o 153: 73 - 84.

- 1933. Viljelyskasvien yleislaatujen määrääminen (standardisoiminen). Ibid. N:o 187: 50 - 54.

Maatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista. Suomen Asetuskokoelma N:o 243 / 76: 8041 - 8050.

Maatilahallitus1977. Tärkeimpien vilja - , herne - ja perunalajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1976. Ibid. N:o 2 / 1977: 56 - 64.

- 1982. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuonna 1982. Ibid. N:o 12 /1982: 399 - 421.

- 1985. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuonna1985. Ibid. N:o 10 / 1985: 324 - 342.

- 1988. Vehnä - ja ruislajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1988, 1985, 1982, 1979, 1976 ( %). Ibid. N:o 9 / 1988: p. 25.

- 1992. Tärkeimpien viljelykasvien lajikkeiden viljelylaajuudet vuosina 1982, 1985, 1988, 1991 ( % ). Maatilatilastollinen vuosikirja 1991: 115 - 116.

Manner, R. 1969. Nisu - syysvehnä. Koetoim. ja Käyt. maaliskuu 1969: 11 - 12.

- 1972. Tähti - vehnä. Kylvösiemen No 1 / 1972: 12 - 16.

- 1875. Jo 3045 - syysvehnä ( Aura ). MTTK, Kasvinjalostuslaitos: 20 p., liite.

- 1980. Luja - kevätvehnä. MTTK, Kasvinjalostuslaitos, tiedote N:o 15: 19 p. , liite.

Manner, R. ja Ryhtä, L. 1966. Jokioisten Jyvä - syysvehnä. Koetoim. ja Käyt. elokuu 1966: 31 - 32.

- ja Aaltonen, T. 1985. Pitko - syysvehnä. MTTK Tiedote 19 / 85: 6 p. , taulukoita, liite.

Marjanen, H. 1955. Kevätvehnälajikkeiden satoisuus paikalliskokeissa. Valt. Maatal. koetoim. Julk. N:o 145: 1 - 89.

Mc Intosh, R. A. ja Smith - White, S. 1989. Irvine Armstrong Watson 1914 - 1986. Historical Records of Australian Science, vol. 7. no 4, 1989.

Meurman, O. 1932. Syysvehnälaatukokeiden tuloksia Lounais - Suomen kasvinviljelys - ja puutarhakoeasemalla vuosina 1929 - 1931. Valt. Maatal. koetoim. Julk. N:o 40: 120 - 123.

Multamäki, K. ja Kaseva, A. 1987. Kotimaiset lajikkeet. Maatalouden tutkimuskeskus, Tiedote 11 / 87: 8 p.

Nilsson - Ehle, H. 1910. Svalöfs Pudelhvete. Sveriges Utsädesförenings Tidskrift XX 2 / 1910: 69 - 87.

Paatela, J. 1953. Tärkeimmät viljalajikkeemme ja niiden viljelyalueet. Acta Agralia Fennica 80 /1: 1 - 78.

Peltonen, P. , Karjalainen, S. ja Karjalainen, R. 1989. Reactions of winter wheat cultivars to Septoria nodorum (Berk). Maatal. tiet. aikak. 61 / 1989: 379 - 385.

Pesola, V. A. 1922 a. Kertomus Suomen Kylvösiemen OY: n Kasvinjalostuslaitoksen toiminnasta vv. 1918 - 1921. Suomen Kylvösiemen OY: n julkaisuja N:o 4: 5 - 17.

- 1922 b. Suomalaisen maatiaissyysvehnän sekalaaduista. Suomen Kylvösiemen Oy: n julkaisuja 4: 34 - 57.

- 1932 a. Sampo - syysvehnän ja Sopu - kevätvehnän luominen. Luonnon Ystävä 36: 207.

- 1932 b. Vehnän jalostustyöstä ja sen tuloksista Maatalouskoelaitoksen Kasvinjalostusosastolla. Valt. Maatal. koetoim. Julk. N:o 43: 1 - 87.

- 1933 a. Pohjola - syysvehnä. Valt. Maatal. koetoim. Tied. 54: 1 - 7.

- 1933 b. Maatiaissyysvehnään kohdistuneesta jalostustyöstä ja sen tuloksista. Maatal. tiet. aikak. 5 / 1933: 97 - 107.

- 1934 a. Sampo - vehnä. Valt. Maatal. koetoim. Tied. N:o 73: 6 p.

- 1934 b.Tärkeimmät kevätvehnälaatumme Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosastolla Jokioisissa suoritettujen kokeiden valossa. Ibid. N:o 74: 13 p.

- 1935. Sopu. Uusi kevätvehnäjaloste. Ibid. 89: 1 - 7.

- 1938 a. Hopea - kevätvehnä. Ibid. 145: 1 - 18.

- 1938 b. Sopu - kevätvehnä ja sen lähimmät kilpailijat. Ibid.150: 17 p.

- 1943. Olympia - syysvehnä. Ibid 194: 20 p.

- 1945. Tärkeimmät kevätvehnä - , ohra - ja kauralajikkeemme kenttäkokeiden valossa. Maa N:o 5, 1945: 196 - 201.

- 1948. Maatalouskoelaitoksen kasvinjalostusosasto 25 - vuotias. Koetoim. ja Käyt. N:o 3, 1948: 4 p.

- 1950. Kärni - ( Kärn II - ) vehnän kasvuajan pituus ( myöhäisyys ). Maatalous N:o 4, 1950: 91 - 94.

- 1952. Fiskarsin hämäräperäinen "Okay"- syysvehnä Lajikkeeseen parasta suhtautua varoen. Turunmaa 198.

- 1953. Jokioisten uudet kevätvehnäjalosteet Apu, Kiuru ja Touko. Koetoim. ja Käyt. 10, 2. Erip. 4 p.

- 1954. Agronomi Väinö Mikkola lajikemiehenä ja kasvinjalostajana. Maatalous 47: 286 - 289.

- 1955 a. Jokioisten (Maatalouskoelaitoksen Kasvinjalostusosaston) uusi Vakka- syysvehnä. Koetoim. ja Käyt. 12, 7 - 8: 1 - 2.

- 1955 b. Kevätvehnän tarina. Eripainos Aamulehden Sunnuntailiitteestä 27.3.1955: 7 p.

- ja Honkavaara, T. 1952. Apu - kevätvehnä, uusi aikainen kevätvehnälajike. Valt. Maatal. koetoim. Tied. N:o 228: 12 p.

- ja Veijola, T. 1954. Vehnän kvaliteettijalostuksesta ja sen tuloksista Suomessa. Maatal. tiet. aikak. 1954, 26: 178 - 194.

Pieper, H. 1922. Ein mittel zur Unterscheidung von Weizen am Korn. D. Landw. Pr. no 67: 438.

Saari, J. 1975. Ylläpitojalostus. Siemenjulkaisu 1975: 133 - 138.

Salo, Y. ja Pietilä, E. 1990. Laari - kevätvehnä. MTTK Tiedote 5 / 90: 32 p. , 2 liitettä.

Sauli, J. O. 1916. Kevätvehnälaaduista ja niiden viljelyksestä meillä. Siemenjulkaisu 1916: 17 - 21.

- 1924. Kasvinjalostuksesta. Suomalainen peltokasviviljelys. Otava 1924: 576 - 581.

- 1925 a. Suomessa viljellyt maatiaissyysvehnät. Siemenjulkaisu 1925: 58 - 83.

- 1925 b. Laatuselitys kauppaan lasketuista Tammiston jalosteista Ibid. 1925: 110 - 113.

- 1930. Selostus Tammiston uusimmista kauppaan lasketuista jalosteista. Ibid. 1930: 180 - 183.

- 1935. Selostus Tammiston uusimmista kauppaan lasketuista jalosteista. Siemenjulkaisu 1935: 108 - 110.

- 1938. Hankkijan kasvinjalostuslaitoksen alkuvaiheista. Ibid. 1938: 29 - 32.

- 1950. Tammiston kasvijalosteiden historiikkia. Ibid. 1950: 131 - 135.

Siemenkauppalaki 1993. Suomen Säädöskokoelma N:o 233 / 93: 501 - 505.

Siemenkauppalaki 2000. Ibid. N:o 728 / 2000: 1899 - 1907.

Sontag, T. 1983. Vehnän gliadiiniproteiinien elektroforeesi lajikkeiden tunnistuksessa. Elintarvikeylioppilas 4 / 83: 9 - 11.

- ja Salovaara, H. 1985. PAG elektrophoregrams of wheat cultivars grown in Finland. Maatal. tiet. aikak. 57: 271 - 277.

- , Salovaara, H. ja Payne, P. 1986. The high - molecularweight glutenin subunit compositions of wheat varieties bred in Finland. Ibid. 58: 151 - 156.

Sontag-Strohm, T. 1996. Rabid Communication Electrophoric Fraction of Wheat Glutenin Subunits After Removal of Gliadins by Reversed SDS - Page. Journal of Ceral Science 24 (1996): 87 - 89.

- , Payne, P. I. ja Salovaara, H. 1996. Effect of Allelic Variation of Glutenin Subunits and Giadins on Baking Quality in the Progeny of Two Biotypes of Bread Wheat cv. Ulla. Ibid. 24 (1996): 115 - 124.

Ulvinen, O. 1962. Timanttivehnien aitous. Kylvösiemen N:o 4 / 1962: 17 - 18.

- 1965. Suomessa viljeltyjen kevätvehnälajikkeiden tunnistamisperusteet. Siemenjulkaisu 1965: 258 - 280.

- 1972. Tähti - kevätvehnän ja Ville - sekä Kiri - herneiden lajikekuva. Kylvösiemen 1 / 72: 19 - 21.

- 1974. Lajikkeen aitouden tarkastus: Vehnä ( Triticum aestivum L. ). Pohjoismainen siementarkastuskäsikirja 10: 46 - 55.
( Sama ruotsiksi ja englanniksi ).

- 1990. Piirteitä 70 - vuotistaipaleelta. Valtion siementarkastuslaitos 70 vuotta, Helsinki 1990: 7 - 22.

- 1996. Lajikekuvaa tutkimassa. Kylvösiemen 1996 / 2: 28 - 29.

- ja Ilola, H. 1961. Lajikkeet ja aitous. Katsaus kevätviljojen siemenkauppaan 1950 - luvulla. Pellervo N:o 4 - 5 / 1961: 194 - 196.

- 1967. Tärkeimpien viljalajikkeittemme tuntomerkeistä. Kylvösiemen N:o 3 / 1967: 5 - 19.

UPOV 1994. Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability: Wheat ( Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. ). UPOV / TG / 3 / 11 1994-11-04: 36 p., liite 22 p.

Valle, O. 1938. Selostus Tammiston uusimmista kauppaan lasketuista jalosteista. Siemenjulkaisu 1938: 118 - 119.

- 1948. Timanttivehnän merkitys Suomen kevätvehnänviljelylle. Eripainos Maatalous N:o 5 / 1948: 4 p.

- 1950. Kärni - vehnän merkityksestä Suomen kevätvehnän viljelylle. Maatalous N:o 5 / 1950: 138 - 139.

- 1954. Svenno - kevätvehnä - uusi myöhäinen Weibullsholmin jaloste. Erip. Koetoiminta ja Käytäntö N:o 4, 1954: 2 p.

- , Paatela, J. ja Saksa, J. 1958. Tärkeimmät viljalajikkeemme ja niiden viljelyalueet v. 1955. Acta Agralia Fennica 93 (1): 1 - 42.

Valtioneuvoston päätös siementavaran varustamisesta virallisella todistuksella ja lyijykkeellä. Suomen Asetuskokoelma N:o 279 / 34: 590.

Valtion siementarkastuslaitoksen toimintakertomukset 1938 /39 - 1982 /83. Maataloushallituksen / Maatilahallituksen tiedonantoja N:ot välillä 100 - 407.

Valtion siementarkastuslaitos 1.7.1983 - 30.6.1988. Helsinki 1990: 98 p.

Valtion siementarkastuslaitos / Kasvintuotannon tarkastuskeskus Siementarkastusosasto 1.7.1988 - 30.6.1993. Loimaa 1994: 80 p.

Varis, E. 1960. Antti - syysvehnä. Siemenjulkaisu 1960: 190 - 193.

- 1965 a. Elo - syysvehnä. Siemenjulkaisu 1965: 236 - 238.

- 1965 b. Linna - syysvehnä. Ibid. 1965: 239 - 242.

- 1970. Syysvehnä. Siemenjulkaisu 1970: 27 - 29.

Veijola, T. 1939. Selostus vuoden 1937 vehnäsatoa koskevista tutkimuksista. Viljantutkimuslaitoksen julkaisu N:o 2: 86 p.